1. Sąvokos ir bendros nuostatos

1.1. Paslaugų teikimo ir prekių pristatymo taisyklės ​(toliau — Sutartis​ ) reglamentuoja pagrindinius Pardavėjo ir Kliento įsipareigojimus apmokant, teikiant ir naudojantis paslaugomis ar perkant prekes.

1.2.  Ši Sutartis, Klientui akceptavus (susipažinus su Taisyklėmis bei paspaudus mygtuką „Su paslaugos teikimo ir prekių pristatymo sąlygomis bei taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“), yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir Pardavėjo pareigos bei teisės, prekių bei paslaugų pirkimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo, paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktais nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Klientas informuojamas prekių bei paslaugų pirkimo metu ir privalės iš naujo akceptuoti naujausią Taisyklių versiją.

1.4. Parduotuvė prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.5. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas;
 • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jei turi tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6.  Klientas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje.

1.7. Parduotuvė​ - Pardavėjo administruojami interneto svetainėje http://shop.biurega.lt prieinami vieši puslapiai naujų paslaugų ar prekių užsakymui ir privati Kliento paskyra Kliento duomenų, užsakymų ir paslaugų administravimui.

1.8. Pardavėjas - MB "Biurega", įmonės kodas 303418602, buveinės adresas Bistryčios g. 40-21, Vilnius.

1.9. Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, užsisakęs paslaugas Parduotuvėje.

2. Užsakymo pateikimas ir apmokėjimas

2.1. Klientas savarankiškai pateikia naujus užsakymus ir koreguoja jau pateiktus užsakymus prisiregistravęs Parduotuvėje. Kliento ir jo užsakymų duomenys saugomi ir automatiniu būdu apdorojami Kliento paskyroje vadovaujantis Sutarties 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 punktų nuostatomis. 

2.2. Klientas, registruodamasis ir pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti prekių bei paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui privalomus asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, prekių pristatymo / paslaugų suteikimo adresą, telefono numerį, įmonės kodą arba asmens kodą ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Klientas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Kliento paskyroje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ar/ir telefono numeriu būtų siunčiami pranešimai, kurie reikalingi tinkamam užsakymų įvykdymui.

2.4. Klientas gali sutikti, ar nesutikti jog Sutarties 2.2 punkte nurodyti Kliento nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą ar nesutikimą Pirkėjas išreiškia, skilties „Mano paskyra“ skyriuje „Jūsų asmeniniai duomenys“, pažymėdama ar nepažymėdamas varnelę prie teiginio “Užsiprenumeruok naujienlaiškį”, “Gauti pasiūlymus iš mūsų partnerių” ir paspausdamas nuorodą “Išsaugoti”.

2.5. Pardavėjas užtikrina, jog gavus atitinkamą sutikimą, Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.6.    Pardavėjui ar prekių pristatymą vykdančios tarnybos atstovui pateiktas Kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Kliento duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.7. Klientas, pateikęs užsakymą savo paskyroje, el. paštu gauna užsakymo patvirtinimo informaciją ir laukiamo apmokėjimo duomenis. Klientas įsipareigoja apmokėti pagal pateiktus apmokėjimo duomenis per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos. Klientui neapmokėjus per nustatytą laikotarpį, užsakymas yra laikomas neįvykusiu. Jei Klientas nori įsigyti paslaugą, kurios užsakymas buvo atšauktas, jis turi pateikti užsakymą pakartotinai.

2.8. Gavęs apmokėjimą, Pardavėjas išrašo sąskaitą faktūrą, kuri Klientui išsiunčiama jo nurodytu el. pašto adresu ir pateikiama Kliento paskyroje.

2.9. Likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki tęstinės paslaugos galiojimo pabaigos, Pardavėjas el. paštu išsiunčia paslaugos užsakymo formą. Klientas, norėdamas prasitęsti paslaugą, įsipareigoja apmokėti  likus ne mažiau kaip 8 darbo valandoms iki paslaugos galiojimo pabaigos. Klientui laiku neapmokėjus už pratęsiamą paslaugą, paslauga nebeteikiama.

2.10. Klientui viršijus iš anksto užsakytus ir apmokėtus paslaugos resursų limitus ar apimtis, Pardavėjas siunčia paslaugos užsakymo formą papildomus resursus ar paslaugas per 1 mėnesį nuo faktinio papildomų mokesčių atsiradimo arba jų bendrai sumai pasiekus 15.00 € (penkiolika eurų) arba ekvivalenčia sumą kita valiuta. Klientas įsipareigoja apmokėti už papildomas paslaugas per 30 dienų nuo užsakymo formos gavimo dienos. Klientui laiku neapmokėjus sąskaitos, Pardavėjas turi teisę sustabdyti visų paslaugų teikimą iki kol Klientas pilnai padengia savo įsiskolinimą.

2.11. Atsiskaitoma pagal Kliento paskyroje pateikiamas paslaugų ir prekių kainas, jei atskiras susitarimas tarp Pardavėjo ir Kliento nenumato kitaip. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti įkainius, kurie Klientui, užsisakiusiam paslaugą, galios nuo artimiausio paslaugų galiojimo termino pratęsimo ar nuo kito prekių užsakymo.

3. Paslaugų teikimas

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pradėti teikti tęstinę paslaugą per 8 darbo valandas nuo faktinio paslaugos apmokėjimo gavimo. 

3.2. Pardavėjas įsipareigoja el. paštu pranešti Klientui, kada bus suteikta vienkartinė paslauga, per 12 darbo valandų nuo faktinio paslaugos apmokėjimo gavimo.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja teikti Kliento užsakytas ir apmokėtas paslaugas ir užtikrinti jų stabilumą. Jei Klientas negali naudotis savo užsakyta paslauga dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti žalą nemokamai pratęsdamas paslaugos galiojimo terminą, jei tai numatyta paslaugos teikimą apibrėžiančiame Sutarties priede. Pardavėjas neprisiima materialinės atsakomybės dėl Kliento galimų ar patirtų nuostolių dėl paslaugos trukdžių.

3.4. Pardavėjas turi teisę vykdyti planinius serverių ir jų programinės įrangos atnaujinimo darbus, kurie gali laikinai apriboti Kliento naudojimąsi paslauga, iš anksto apie tai informuodamas Klientą el. paštu.

3.5. Paslaugos teikiamos pagal Parduotuvėje nurodytas paslaugų sąlygas ir specifikacijas, jei atskiras susitarimas tarp Pardavėjo ir Kliento nenumato kitaip. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti paslaugų teikimo sąlygas ir specifikacijas, kurios Klientui galios nuo artimiausio paslaugų galiojimo termino pratęsimo.

3.6. Pardavėjas įsipareigoja reaguoti į Kliento pranešimus apie paslaugos trūkumus per 8 darbo valandas nuo pranešimo gavimo. Pardavėjas įsipareigoja kuo skubiau panaikinti trukdžius, kurie neleidžia Klientui pilnai naudotis paslauga pagal jos specifikaciją.

4. Kliento įsipareigojimai

4.1. Klientas privalo sumokėti už prekes, paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Užsakant Buveinės adreso paslaugą, Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims Buveinės adreso instrukcijos.

4.4. Klientas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

5.    Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Klientui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja Kliento nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Sutarties 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes jo nurodytu adresu Sutarties 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6. Paslaugų nutraukimas

6.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą, jei Klientas pažeidžia šioje Sutartyje ar jos prieduose numatytus savo įsipareigojimus arba Lietuvos Respublikos įstatymus ar teisės aktus. Apmokėto ir nesuteikto likusio paslaugos galiojimo termino Pardavėjas nekompensuoja.

6.2. Klientas turi teisę atsisakyti paslaugos ir reikalauti pinigų grąžinimo už likusį apmokėtą ir neišnaudotą paslaugos galiojimo terminą, jei Pardavėjas nesilaiko šioje Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų.

6.3.Klientas turi teisę bet kada atsisakyti paslaugos nereikalaudamas pinigų už apmokėtą ir neišnaudotą paslaugos galiojimo laikotarpį.

7. Prekių pristatymas

7.1.Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui arba kurjeriui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.2.Visas prekes, kurias Jūs įsigijate Parduotuvėje, pristato siuntų tarnybos per 2 - 3 darbo dienas. Pristatymo terminai gali skirtis nuo pasirinktų prekių ar mokėjimo sąlygų.

7.3.Visas prekes pristatomos nurodytu adresu iki durų. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinktų prekių svorio.

7.4.Kiekvieną kartą prieš prekių pristatymą, kurjeris su Klientu susisiekianurodytu telefono numeriu ir sutaria Klientui patogų laiką prekių pristatymui. Tuo atveju jei prekių pristatymo metu atvykęs kurjeris Kliento neranda, prekės pristatomos pakartotinai. Po pakartotinio nesėkmingo bandymo pristatyti prekes, jos grąžinamos į Pardavėjo biurą.

7.5.Nuotoliniu būdu teikiamoms paslaugoms (svetainių nuoma, įmonės steigimas elektroniniu būdu, kt.) visa informacija ir darbo priemonės yra pateikiamos registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu arba suteikiant parsisiuntimo prieigą prie duomenų rinkmenų. 

7.6. Jei prekė nepristatoma dėl trečiųjų šalių kaltės, Teikėjas/Pardavėjas neatlygina patirto nuostolio. Teikėjas/Pardavėjas tik pateikia įrodymus, kad prekė (prekės) buvo pristatytos į platinimo tarnybą.

8. Garantijos ir grąžinimas

8.1. Prekių ar sumokėtų pinigų už paslaugas grąžinimas vykdomas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29)".

8.2.Klientas gali grąžinti Pardavėjui prekes nenurodęs priežasties per 7 dienas nuo prekių gavimo dienos.

8.3. Grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis. Klientas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.

8.4. Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Klientų grąžinamų prekių, jei Klientas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.6. Atskiros prekių grąžinimo sąlygos taikomos šioms prekių grupėms:

 • Buveinės adreso paslauga. Pinigai už paslaugą nėra grąžinami po įmonės įregistravimo suteiktu buveinės adresu VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.

8.7. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.

8.8. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

8.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.10. Garantija nėra taikoma:

 • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl Kliento kaltės;
 • prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
 • prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;
 • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
 • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
 • jei įrenginys, skirtas asmeniniam naudojimui, naudojamas verslo veiklai vykdyti;
 • jei Klientas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties) ir prie prekės pridėtų gamintojo dokumentų;
 • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
 • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
 • informacijai, saugomai informacijos nešikliuose;
 • operacinėms sistemoms, ar kitai programinei įrangai.

8.11.Jeigu nusipirkęs prekę, Klientas pastebi, kad ji yra nekokybiška, Klientas turi teisę kreiptis į garantinio aptarnavimo servisą, po kurio išvadų bus priimtas sprendimas dėl prekės remonto, pinigų grąžinimo Klientui arba prekės pakeitimo. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei Pardavėjo Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis nurodytų reikalavimų.

9. Atsakomybė

9.1. Klientas prisiima atsakomybę už visus savo veiksmus, susijusius su Pardavėjo paslaugų naudojimu. Pardavėjas nėra niekaip atsakingas už Kliento veiksmus ir jo nekontroliuoja.

9.2. Klientas įsipareigoja pateikti teisingą, jį identifikuojančią informaciją. Pasikeitus Kliento kontaktinei informacijai,  jis įsipareigoja kuo skubiau atnaujinti savo duomenis Kliento paskyroje.

9.3. Klientas įsipareigoja supažindinti su Sutarties sąlygomis ir įpareigoti jų laikytis visus vartotojus, kuriems suteikia priėjimą prie Pardavėjo teikiamų paslaugų. Klientas yra visiškai ir besąlygiškai atsakingas už savo deleguotų vartotojų veiksmus.

9.4. Visi Kliento pageidavimai ir pranešimai, siunčiami Pardavėjui, yra neatšaukiami. Visi Kliento inicijuoti veiksmai Kliento paskyroje yra vykdomi nedelsiant automatizuotai ir yra neatšaukiami. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už nesusipratimus ar nuostolius, dėl kurių kaltas Klientas.

9.5. Pardavėjas ir Klientas nėra atsakingi už sutarties sąlygų nevykdymą, jei dėl to kalti tretieji asmenys.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu ir įsigalioja nuo Kliento patvirtinimo Kliento paskyroje momento.

10.2. Kiekviena tarp Kliento ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

10.3. Sutartis laikoma nutraukta ir nebegaliojanti, kai Klientas nesinaudoja nė viena Pardavėjo paslauga, Pardavėjas neteikia nė vienos paslaugos, visos Klientui išrašytos Sąskaitos faktūros yra apmokėtos.

11. Kitos nuostatos

11.1. Ginčai, kurių Pardavėjui ir Klientui nepavyksta išspręsti susitarimu, sprendžiami teisme lietuvių kalba pagal Pardavėjo buveinės adresą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

12. Sutarties priedai

12.1. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi, apibrėžiančia konkrečių paslaugų teikimą ir naudojimą.

12.2. Jei interpretuojant paslaugos technines sąlygas Sutarties sąlygos prieštarauja tos paslaugos teikimą apibrėžiančio Sutarties priedo sąlygoms, vadovaujamasi Sutarties priedo sąlygomis.

12.3. Registracijos adresų nuomos ir virtualaus biuro paslaugas teikia Lietuvoje registruoti subrangovai.