Mūsų komanda teikia įvairių įmonių - MB, IĮ, UAB, AB, VšĮ - steigimo paslaugas. Paslaugų kainą rasite čia.

MAŽOSIOS BENDRIJOS STEIGIMAS

Mažoji bendrija  - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

Mažosios bendrijos išskirtinumai:

 • ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;
 • nereikalingas minimalus įstatinis kapitalas;
 • steigėjai - tik fiziniai asmenys ir jų ne daugiau nei 10;
 • nariams nereikia turėti privalomų darbo santykių su įmone;
 • verslo egzistavimas paremtas asmeninėmis savybėmis grįsto bendradarbiavimo principu;
 • MB nario įnašu gali būti nariui nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas bendrijai, pinigai ar kitoks turtas (negali būti darbai ir paslaugos).
 • įtvirtintos dvi galimos MB valdymo struktūros, kurios turi būti nurodytos MB nuostatuose: MB susirinkimas (tuo atveju jis yra ir MB valdymo organas) arba MB susirinkimas ir MB vadovas.
 • paskirstyti pelną galima tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį;
 • pasibaigus finansiniams metams paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra
  didesnė nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas.

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMAS

Individuali įmonė (IĮ) – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas yra pelno siekimas vykdant LR įstatymų nedraudžiamą veiklą. Jeigu individualios įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už jos prievoles atsakos individualios įmonės savininkas.

Individualios įmonės ypatybės:

 • Individualios įmonės steigėju (savininku) gali būti vienas fizinis asmuo, kurio teises ir pareigas nustato LR Civilinis kodeksas, Individualių įmonių įstatymas, kiti įstatymai ir individualios įmonės nuostatai.
 • Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.
 • Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – vadovą, kuris veikia individualios įmonės vardu.
 • Individualios įmonės savininkas kartu yra ir individualios įmonės vadovas.
 • Individualios įmonės savininkas gali paskirti individualios įmonės vadovu kitą asmenį, jeigu tai numatyta individualios įmonės nuostatuose.

Reikalinga informacija ir dokumentai

 • steigiamos individualios įmonės pavadinimas
 • steigėjo (savininko) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta
 • individualios įmonės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį.
 • numatoma individualios įmonės komercinė – ūkinė veikla.
 • individualios įmonės vadovo duomenys (jeigu individualios įmonės savininkas vadovu paskirs kitą asmenį): vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta
 • Steigiant individualią įmonę reikia gauti steigėjo sutuoktinio/ės sutikimą. 

UAB STEIGIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

 • UAB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250.
 • Minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2500 € (8632 Lt)., Jis turi būti suformuotas akcininkų piniginiais įnašais.
 • UAB privalomi du darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą.
 • UAB akcininkai - Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją.
 • Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.
 • Akcininkai rizikuoja prarasti tik tą sumą, kurią sumokėjo už akcijas, formuodami įstatinį kapitalą.
 • UAB valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). Didesnėse įmonėse dar gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.

Privalomi UAB steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis (jeigu UAB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei UAB steigia vienas asmuo)
 • Įstatai
 • Akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimai
 • Įvairios JAR formos.

VšĮ STEIGIMAS

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, darbuotojų premijoms.

 • VšĮ tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
 • VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.
 • VšĮ steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį.
 • Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, perdavę VšĮ įnašą, tampa jos dalininkais.
 • VšĮ privalo turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − VšĮ vadovą.

Privalomi VšĮ steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • Įvairios JAR formos.

AB STEIGIMAS

Akcinė bendrovė (AB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.  Kapitalas yra padalintas į dalis – akcijas.

Įstatinis kapitalas ir akcijos

 • AB akcininkų skaičius – nėra ribojimas.
 • Akcinės bendrovės akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai (pagal vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus).
 • AB akcininkais gali būti LR ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją.
 • Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.
 • Įstatinio kapitalo dydis yra 40 000 € (138 112 Lt) (minimalus).
 • Formuojamas akcininkų piniginiais įnašais.
 • Formuojant didesnį nei 40 000 € (138 112 Lt) įstatinį kapitalą, už akcijas galima apmokėti ir nepiniginiais įnašais.
 • Nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti nepriklausomų turto vertintojų (negali sudaryti daugiau kaip 75 proc. įstatinio kapitalo dydžio)
 • Valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius) 
 • Didesnėse įmonėse gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.
 • AB steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas ir LR Akcinių bendrovių įstatymas.

AB steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis (jeigu steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei steigia vienas asmuo)
 • Įstatai
 • Akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimas
 • Užpildytos Juridinių asmenų registrų formos.